Zakon o lekarskim, stomatološkim i farmaceutskim komorama, kako se èini, neæe još skoro biti donet. Iako se o hitnosti osnivanja ovakve komore govori godinama, još uvek nije saèinjen takav predlog koji bi zadovoljio najveæi deo zdravstvenih radnika koje bi ona trebalo da okuplja. Prvi zvanièan predlog ovog zakona u Skupštinu Srbije stigao je iz Vojvodine, ali i Ministarstvo zdravlja kao i SLD, rade na svojim predlozima. Primedbi na njih ima mnogo. Sudeæi po zakljuècima nedavne godišnje skupštine stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine -Srpskog lekarskog društva, i u Pokrajini su se tek sada uznemirili duhovi zbog rešenja koja se predlozima nude.

Naime, jedan od zakljuèaka na pomenutoj skupštini je da se obustavi procedura donošenja zakona o komorama zdravstvenih radnika i zakona o lekarskim, stomatološkim i farmaceutskim komorama. Šta je sporno u ponuðenim predlozima?

Po zamisli predlagaèa zakona, komora treba da se sastoji od jedne skupštine koju èine dva veæa: lekara zaposlenih u državnoj službi i onih iz privatne prakse. Ovakav koncept izazvao je nezadovoljstvo dela zdravstvenih radnika, jer se smatra da je izvan svake pravne i privredne logike da se mešaju ova dva sektora i to u jednoj organizaciji koja treba da brani interese svih svojih èlanova. Kako se navodi, lekari u državnoj službi svoj status regulišu u skladu sa zakonom o radu i Zakonom o radu u državnim organima, a lekari privatnici su definisani Zakonom o preduzetnicima. Jedni primaju platu od države, a drugi ostvaruju zaradu na tržištu usluga, iz koje posle plaæaju porez i doprinose. Kao primer, navodi se pitanje ko može da pomiri dva razlièita interesa, onih u državnoj službi da imaju veæu platu i privatnika da im porez bude manji?

U predlogu zakona predviða se i nezavisnost komore od države, pa se postavlja pitanje kako može biti nezavisna s organizovanim veæem lekara zaposlenih u državnim ustanovama. Zamerke se odnose i na to da se u predlozima mogu naæi brojne pravne neusaglašenosti, kao i kolizije s Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Jedan od predloga delovanja komora je i da izdaje i oduzima licenca za obavljanje lekarske i stomatološke i farmaceutske delatnosti. Smatra se da je nedopustivo da komora bude važnija i od fakultetske diplome i državnog ispita. Ona bi, po predlogu, trebalo da se periodièno obnavlja, a pitanje je za koliko para i pred kojom interesnom grupom. Koja je to komisija ili telo koje æe nekom diplomiranom lekaru onemoguæiti rad ako ne uspe da obnovi licencu? Ovakva rešenja ne poznaju ni Francuska, Nemaèka, Švajcarska ni još niz zemalja u kojima lekarske komore odavno postoje.

J. Barbuzan