www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
 

ISTORIJAT 

 
 

Sekretarijat Pokrajinskog odbora Srpskog lekarskog društva za APV 1962.godine pokrenuo je inicijativu za osnivanje Stomatološke sekcije i sve poslove poverio Inicijativnom odboru koji cine:  prim. dr Ozren Džigurski, dr Tibor Laks i dr Vladimir Canji. Inicijativni odbor rešio je da se OSNIVACKA SKUPŠTINA STOMATOLOŠKE SEKCIJE održi u subotu 24. marta 1962. godine u 10 sati u prostorijama Pokrajinskog odbora SLD n Novom Sadu, ul. Vase Stajica 9, u prisustvu 36 stomatologa iz Vojvodine i gostiju p.puk. dr Jove Minica - predsednika i dr Dobrivoja Trifunovica - Stomatološka sekcija SLD, dot. Dr Dimitrija Jovanovica - Stomatološki fakultet, Beograd, OSNOVANA je STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV za APV. Predsednik Pokrajinskog odbora SLD za APV prof. dr Dušan Savic-Doda pozdravio je Skupštinu i rekao: “Osnivanjem Stomatološke sekcije uzimate na sebe zadatke koji nisu laki”. Aklamacijom, a na predlog dr Lasla Tot Bagi usvojen je Upravni odbor od 15 clanova, koji je za PRVOG PREDSEDNIKA Stomatološke sekcije izabrao prim. dr OZRENA DžIGURSKOG, za potpredsednike dr Lea Figera i dr Imrea Fabiana, a za sekretare dr Vladimira Canjija i dr Milenu Protic.

 

Period 1962, 1963 i 1964. godine prošao je u okupljanju clanova i održavanju strucnih sastanaka (ukupno 5) da bi vec 1966. godine u organizaciji naše sekcije održana IV Stomatološka nedelja Srbije od 6. do 9. oktobra 1966. u Novom Sadu. Potom je u Subotici 1969. godine od 25. do 27. septembra 1969. održana IX. Stomatološka nedelja Srbije. Rad Sekcije odvijao se preko strucnih sastanaka, ukljucenja u društvene tokove, brizi o omasovljenju, radu Upravnog odbora, a sve u cilju podizanja strucnog nivoa znanja clanova-stomatologa.

 

Traženo je da u Zakon ude specijalizacija iz bolesti usta i zuba i odrede se centri za specijalizaciju u Vojvodini. U Sekciju je uclanjeno vec 95% stomatologa koji rade u APV, te je ona bila sve jedinstvenija i monolitnija. Bilo je dosta entuzijazma, ali i odricanja i napora u radu, te ne cudi osnivanje Stomatološkog odseka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu školske 1976/77 godine, kao izraz naraslih potreba i brige društva za Stomatološku struku i nauku.

Na Godišnjoj skupštini 14.02.1976. godine za pocasnog predsednika izabran je prof. dr Danilo Branovacki. Otpocela je i saradnja sa Udruženjem stomatologa Jugoistocne Madarske. Teret osnivanja i rada su poneli stomatolozi Aktiva, Subotica. Posle Godišnje skupštine 11.02.1978. godine otpocele su i pripreme za XIV Stomatološku nedelju Srbije, koja je održana u Novom Sadu od 10. do 14. oktobra 1979. i na kojoj je prezentirano 296 strucnih radova štampanih u Zborniku radova.

 

Period od 1980/82 do 1987. godine protekao je u znaku strucnog usavršavanja clanova Sekcije, održavanju sastanaka širom Vojvodine sa predavacima iz naše sredine, obogacivanjem saradnje sa Udruženjem stomatologa Jugoistocne Madarske, ukljucivanjem u sve tokove struke nauke i društvenih zbivanja.

Predsedništvo Stomatološke sekcije vodilo je sav rad preko predsednika sa jednogodišnjim mandatom i sekretarima sa dvogodišnjim mandatom, kako je nalagao Zakon o udrženom radu.

 

Prema izveštaju sekretara, dr Milorada Šilica o radu za period 1983-1987.godine zapaža se živa i plodotvorna saradnja medu Aktivima sekcije pri podružnicnma DLV, a narocito: aktiva Subotice, Zrenjnnina. Novog Sada, Beceja, Kule, Vršca, Sremske Mitrovice-Šida. Posebno treba istaci da su 1984. godine predavaci bili dr P.Leous iz Svetske zdravstvene orgnizacije prof. dr I. Moller iz Danske. prof. dr Z.Janezuk iz Poljske i prof, dr N.Atanasov iz Bugarske. Iste godine dragom prijatelju i cenjenom strucnjaku prof. dr. Karoly Toth-u iz Segedina delegacija Sekcije u sastavu Laslo Tot Bagi, Miloš Stankovic, Milena Protic i Vladimir Canji urucila je priznanje Stomatološke sekcije DLV prilikom odlaska u penziju na svecanosti u Segedinu.

 

U ovom periodu je dr Laslo Tot Bagi dobio godišnju nagradu Društva lekara Vojvodine za zaštitu narodnog zdravlja (1982) i dr Desanka Paripovic nagradu za dugogodišnji rad u primarnoj zdravstvcnoj zaštiti (1986) . Dr Milena Protic  izabrana je za pocasnog predsednika Stomatološke sekcije DLV i vanrednog clana Akadamije medicinskih nauka Srpskog Iekarskog društva (1987).

 

stomatologija

drustvo stomatološka sekcija DLV-SLD

Proslavljen je i jubilej Sekcije - 25 godina postojanja i rada svecano i radno sa 14 strucno-naucnih radova na temu: “Naucna dostignuca stomatologije Vojvodine”.

 

Vojvodina 1987. godine ima blizu 800 stomatologa od kojih su 215 specijalisti ali i 38 nezaposlenih.

 

Izveštaj o radu Sekcije za 1988. godinu bogat je i plodan, predsednik je dr Radojka Delic i sekretar dr Branislav Kardaševic. 1989. godine održana je XVIII Stomatološka nedelja Srbije u Novom Sadu sa 240 radova, postavljeno na panoe 220 postera od kojih je 40 odabrano i citano pred celim strucnim skupom. Prikazana su 3 video filma i prezentiran je zajednicki referat na drugu glavnu temu. Izložba je imala 23 izlagaca te manifestacija nije zaostajala za Kongresom FDI koji je održan u Beogradu 1985. godine jer joj je prisustvovao dr Kirstenb Stnert Johansen-regionalni šef Svetske zdravstvene organizacije za Evropu. Rad Stomatološke sekcije uspešno se nastavlja. Tokom 1990. godine održana su 4 sastanka - u Segedinu, Vršcu, Beceju i Kikindi, ali ga prate i promene u društvu koje je vec optereceno dogadajima koji slede u periodu 1991 – 1992. godine pa nadalje. Prelazi se na licno uclanjenje u Sekciju. Transformiše se statut i Poslovnik Sekcije i uvodi Prijavni list. 1993. godine prim. dr Vladimir Canji je  izabran za Pocnsnog predsednika Stomatološke  sekcije.

 

Nesebicnim radom i zalaganjem dr Radojke Delic 1994. godine pocinje  izlaženje  glasila Stomatološke sekcije - INFORMATOR, kojim se do danas obezbedjuju pravovremene i dobre strucne informacije, raspored sturcnih sastanaka-seminara kao novi vid rada u Sekciji. Pregled iz strucne literature, udžbenika, informacije  o ponudi na tržištu stomatološke opreme, preparata, servisiranju, ponudi zubne tehnike i dr.

 

Od 1995. godine Sekcija ima i pocasne clanove - dr Miloša i Snežanu Teodosijevic. Te godine Stomatološka sekcija prednjaci u radu SLD-DLV te dobija Zahvalnicu SLD-DLV. Prim. dr lmre Fabian je 1997. godine dobio Godišnju nagradu SLD-DLV za zaštitu narodnog zdravlja.

 

Rukovodstvo Sekcije na celu sa dr Miloiadom Silicem i dr Branislavom Kardaševicem uspešno do danas vodi rad Sekcije. Putem seminara sa dobro osmišIjenom i aktuelnom problematikom strucnog usavršavanja na polju svih domena struke uz ucešce donatora i sponzora (firme iz zemlje  i inostranstva i kolega iz dijaspore). Stoga ne treba da cudi što je  Stomatološka sekcija SLD-DLV organizator 3. Kongresa stomatologa Jugoslavije od 20. do 23. septebra 2000. godine u Novom Sadu. Manifestacija je u potpunosti uspela. Naucni odbor znalacki je vodio prof. dr Ljubomir Todorovic (Stoamtološki fakultet, Beograd), a zalaganje  i rad oko organiracije  nesebicno je izveo Organizacioni odbor, koji je dokazao da se i skromnim finansijskim sredstvima može ostvariti zapažen rezultat.

 

Tako ulazimo u 2002. godinu - 40. godinu postojanja i rada Sekcije  svesni da je mnogo toga do sada u radu bilo teško, da smo se suocavali sa problemima, od strucno-medicinskih do organizacionih., kadrovskih, ali je  Sekcijia - njeni clanovi i njeno rukovodstvo - tražila i nalazila najbolja rešenja, što je viza za BUDUCNOST.

 

 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons